Podstawowa|opieka zdrowotna

Pacjent z Unii Europejskiej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

 Karta EKUZ awersKarta EKUZ rewers

Zakres świadczeń udzielanych osobom uprawnionym z innych krajów

W czasie pobytu w Polsce, obcokrajowiec legitymujący się EKUZ lub certyfikatem ją zastępującym, ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ich celem jest umożliwienie kontynuowania pobytu tak, by chory nie musiał w celu leczenia wracać do macierzystego kraju. Zakres tych niezbędnych świadczeń każdorazowo ustala lekarz. Świadczenia udzielane są na takich samych zasadach, jak ubezpieczonemu w NFZ. Lekarz powinien potraktować uprawnionego w taki sposób, jak osobę ubezpieczoną, czasowo przebywającą w jego rejonie, którą przyjmuje po raz pierwszy.

Osoby ubezpieczone w UE mieszkające w Polsce

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, składają deklaracje do POZ .(link lub pdf – deklaracja wyboru) na podstawie poświadczeń wydanych przez właściwy terytorialnie oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
Osoby zamieszkujące w jednym z krajów EFTA, a którym Fundusz wydał formularz E109 albo E121 nie mogą złożyć deklaracji wyboru.