Podstawowa|opieka zdrowotna

Pacjent przyjezdny

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do skorzystania ze świadczeń POZ w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszeniu stanu zdrowia.

W celu realizacji świadczenia pacjent zobowiązany jest przedstawić:

Potwierdzenie prawa do świadczeń
Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

dla emerytów i rencistów

dla osoby bezrobotnej

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej;

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego

 Ważność dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

Wyjątkami od tej zasady są:

załączone pliki
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych» [ 754.42 kB ]