Podstawowa|opieka zdrowotna

Pacjenci przychodni

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w NZOZ „Przychodnia Zabobrze” udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ poprzez złożenie deklaracji oraz posiadają potwierdzenie prawa do świadczeń.

Deklaracja wyboru 
W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Wyboru dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

Deklaracja dla noworodka
Jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru PESEL, może być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację.

Potwierdzenie prawa do świadczeń - System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ
eWUŚPodstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica). Zwalnia to pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia, osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, a w razie braku dokumentu – złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy bądź opiekun faktyczny lub prawny). W stanach nagłych oraz w przypadku gdy pacjent ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia zachowano możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń 
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

dla emerytów i rencistów

dla osoby bezrobotnej

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej;

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego

 Ważność dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

Wyjątkami od tej zasady są:

załączone pliki
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych» [ 754.42 kB ]