Poradnie|specjalistyczne

Prawo do świadczeń AOS

Potwierdzenie prawa do świadczeń - System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ
Podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica). Zwalnia to pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia, osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, a w razie braku dokumentu – złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy bądź opiekun faktyczny lub prawny). W stanach nagłych oraz w przypadku gdy pacjent ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia zachowano możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.

więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/